نام مقاله:

"Big data platforms: in the lens of selection and evaluation approach"

نویسندگان:

Saeed Rouhani and Sayna Rotbei

ژورنال: Journal of Decision Systems

سال انتشار: 2021

تجلی عظیم داده‌ها علاوه بر چالش های اساسی برای پردازش داده‌ها، در شرکت‌ها برای ارزش تحلیلی تمایلات شدید را ایجاد کرده است. باز کردن قفل پتانسیل‌های تجزیه و تحلیل عظیم داده‌ها به طراحی و تنظیم سیستم عامل ها از طریق زنجیره ارزش عظیم داده‌ها بستگی دارد. دستیابی به این سیستم عامل‌های مناسب امری ضروری است و نیاز به یک روش انتخاب و ارزیابی دارد. به همین منظور، در این تحقیق، رویکرد جدید fuzzy superiority and inferiority  برای انتخاب و ارزیابی سیستم عامل‌های عظیم داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته و معرفی شده است. در روش پیشنهادی، هر دو معیار عملکردی و غیر عملکردی برای سیستم عامل‌ عظیم‌داده‌ها جمع‌آوری و سفارشی‌سازی شدند. برای نشان دادن کاربرد روش، یک مثال عددی ارائه شده است و روش پیشنهادی در مورد شرکتی که با این مشکل خرید سیستم عامل روبرو شده بود مورد استفاده قرار گرفته است. ساده سازی ارزیابی و انتخاب سیستم عامل‌های عظیم داده‌ها و روش عملی‌، ارزش اصلی رویکرد ارائه شده است. روش پیشنهادی با توجه به ارزیابی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری بهتر در مورد خرید، برای شرکت‌های خریدار، فروشندگان و صنایع عظیم‌داده مفید است.

دریافت فایل