نام مقاله: شناسایی و رتبه‌بندی کاربردهای تحلیل عظیم‌داده مبتنی بر اینترنت اشیا

Identifying and Ranking the Application of Big Internet of Things Data Analyses

ژورنال: فصلنامه مدیریت بازرگانی

شماره : دوره ۱۲ – شماره ۴

نویسندگان: دکتر سعید روحانی – دکتر ایوب محمدیان – هادی صداقت

سال انتشار: ۱۳۹۹

هدف مقاله

 هر روز داده‎‌های زیادی تولید می‎‌شود و این داده‎‌ها روزبه‌ ‎روز در حال افزایش هستند. سهم وسایل متصل به اینترنت در تولید این داده‌ها انکارناپذیر است. این داده‌ها در صورت تحلیل، کاربردهای بسیاری برای سازمان‌ها و افراد جامعه، خواهند داشت. با توجه به اینکه در پژوهش‌های گذشته به شناسایی و اولویت‌بندی این کاربردها پرداخته نشده است، هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی کاربردهای تحلیل عظیم ‌داده مبتنی بر اینترنت اشیا است و قرار است به سوال‌های زیر پاسخ دهد:

  • عظیم‌داده‌های مبتنی بر اینترنت اشیا چه کاربردهایی دارند؟
  • دسته‌بندی این کاربردهای چگونه است؟
  • رتبه‌بندی کاربردها در هر دسته چگونه است؟

روش‌شناسی پژوهش

 در این پژوهش، ابتدا به روش فراترکیب، کاربردهای تحلیل عظیم‌داده مبتنی بر اینترنت اشیا شناسایی شدند، و سپس با استفاده از تصمیم‌گیری چندمتغیره و نظر خبرگان، کاربردهای تحلیلی شناسایی شده، رتبه‌بندی شدند. در این پژوهش برای رتبه‌بندی کاربردها از روش امکان‌سنجی TELOS، برای وزن‌دهی به معیارهای TELOS از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و برای رتبه‌بندی کاربردها نیز از روش تصمیم‌گیری چندمتغیره ویکور استفاده شده است.

 

شناسایی کاربردها

به‌‎منظور شناسایی کاربردهای تحلیل عظیم‌داده مبتنی بر اینترنت اشیا، از روش فراترکیب استفاده شده است. فراترکیب از هفت مرحله ایجاد شده است که این مراحل عبارت‎ند از: بیان مسئله اصلی پژوهش، بررسی نظام‌مند متون، جست‌‎وجو و انتخاب مقاله‎‌های مناسب، استخراج اطلاعات از مقاله، تجزیه‌ ‎وتحلیل و ترکیب یافته‌ها، کنترل کیفیت و ارائه نتایج. کار را با جست‌ ‎وجوی واژه‌های کلیدی زیر در پایگاه‌ داده‌های Science Direct، Emerald، IEEE، Springer، Scopus، ACM آغاز می‌کنیم:

Internet of Things (IoT) Analytics Application

Big IoT (Internet of Things) Data Analytics Application

Internet of Things (IoT) and Big Data Analytics

Big IoT (Internet of Things) Data Application

در نتیجه جست‌ وجو و بررسی پایگاه‌ داده‌ها و با استفاده از کلیدواژه‌های مدنظر، به 257 مقاله دست یافتیم که از 51 مقاله برای تجزیه‌وتحلیل استفاده کردیم.

وزن‌دهی به معیارهای TELOS

برای رتبه‌بندی کاربردها با استفاده از امکان‌سنجی TELOS، ابتدا وزن‌ معیارهای TELOS از طریق نظرسنجی از خبرگان و روش تحلیل سلسله‎‌مراتبی (AHP) محاسبه شد. در پایان فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، اگر مقدار ضریب سازگاری به ‎دست ‎آمده کمتر از 0.1 باشد، وزن‌های به‎ دست‎ آمده پذیرفته و پایایی پاسخ‌ها تأیید می‌‎شود.

برای وزن‌دهی به معیارها، پرسش‎نامه‌ای که به‎ صورت مقایسه‎‌های زوجی طراحی شده بود، در اختیار 5 خبره قرار گرفت. 5 خبره مدنظر، از استادان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با سابقه پژوهش، فعالیت و سیاست‎گذاری در حوزه اینترنت اشیا بودند.

رتبه‌بندی کاربردها

برای رتبه‌بندی کاربردها نیز، پرسش‎نامه‌ دوم در اختیار خبرگان قرار گرفت. پرسش‎نامه‎‌ها پس از جمع‎‌آوری، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمتغیره ویکور تحلیل شدند. در پرسش‎نامه دوم، خبرگان به هر معیار ـ کاربرد، امتیازی از 1 تا 5 می‌دهند. سپس این امتیازها در قالب ماتریس تصمیم قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، این ماتریس بی‌مقیاس می‌شود. در ادامه، مطلوبیت و عدم مطلوبیت گزینه‌ها به ‌‎دست می‌‎آید. در مرحله چهارم، شاخص ویکور محاسبه می‌شود و در مرحله آخر، گزینه‌ای که کمترین امتیاز را داشته باشد، در اولویت قرار می‎‌گیرد.

یافته‌‎های پژوهش

در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب، به شناسایی کاربردهای تحلیل عظیم‌داده مبتنی بر اینترنت اشیا پرداخته شده است. در روش فراترکیب، ابتدا 490 مقاله شناسایی شد که پس از حذف مقاله‎‌های مربوط به کنفرانس، 257 مقاله برای شروع فرایند فراترکیب باقی ماند. از بین 257 مقاله نیز، از اطلاعات 51 مقاله برای تحلیل نهایی استفاده شد. از 51 مقاله نهایی، ابتدا 256 زیرکاربرد شناسایی شد و این زیرکاربردها در 113 دسته اصلی و 16 صنعت قرار گرفتند. علاوه بر 16 صنعت استخراج شده، ۷ نوع تحلیل نیز از مقاله‌‎ها استخراج شد. در بین کاربردهای شناسایی شده، دو صنعت سلامت و حمل‌ونقل، به ‎ترتیب با 102 و 100 کاربرد، بیشترین تعداد کاربرد را داشتند. از بین تحلیل‌های شناسایی شده نیز، دو تحلیل نظارت و تشخیص با 138 و 104 کاربرد، دارای بیشترین تعداد کاربرد از نوع تحلیل بودند. بیشترین کاربرد شناسایی‎ شده به‎ صورت صنعت ـ تحلیل هم به ‎ترتیب عبارت بودند از: حمل‌ونقل ـ تشخیص 32 کاربرد، سلامت ـ تشخیص 29 کاربرد، سلامت ـ نظارت 26 کاربرد، کشاورزی ـ نظارت 25 کاربرد و حمل‌ونقل ـ نظارت 20 کاربرد. همچنین با اولویت‌بندی صورت ‎گرفته در دو صنعت حمل‌ونقل و سلامت، در صنعت حمل‌ونقل کاربردهای پیش‌بینی و در صنعت سلامت کاربردهای خودکارسازی در اولویت قرار گرفته‌اند.

کاربردهای شناسایی شده

 

 

 

 

دریافت مقاله:

https://jibm.ut.ac.ir/article_80136.html